III. (Wardenburger) Ent- und Bewässerungsgenossenschaft an der Oberen Hunte: Regulativ der III. (Wardenburger) Ent- und Bewässerungsgenossenschaft an der Oberen Hunte. Oldenburg : Littmann, 1900