Johann Friedrich Gleditsch (Leipzig)
KörperschaftJohann Friedrich Gleditsch (Leipzig)
Biografische InformationenVerkauf: 16.11.1831
NamensvariantenGleditsch (Leipzig); Joh. Fr. Gleditsch (Leipzig); J.F. Gleditsch (Leipzig); Gleditschens Buchhandlung (Leipzig); Gleditschische Buchhandlung (Leipzig); Johann Friedrich Gleditsch III. Erben (Leipzig); Jean Frederic Gleditsch III. Erben (Leipzig); Johann Friedrich Gleditschens Buchhandlung (Leipzig); Gleditsche Buchhandlung (Leipzig); Johann Friedrich Gleditschens Handlung (Leipzig); Nakład Iana Fryderyka Gledycza (Leipzig); Joh. Friedr. Gleditschens Handlung (Leipzig); Gleditschens Handlung (Leipzig); Offic. Gleditsch (Leipzig); Officina Libraria Gleditschiana (Leipzig); Bibliopolium Gleditschianum (Leipzig); Bibliopolio Ioh. Frid. Gleditschii (Leipzig); Bibliotpolia Gleditschio (Firma); Ioannes Fridericus Gleditschius (Leipzig); Io. Frid. Gleditschius (Leipzig); Ioh. Frid. Gleditsch (Leipzig); Gleditschius (Leipzig)
GND-DatenJohann Friedrich Gleditsch (Leipzig)  
Dokumente
1 - 10